Danh sách hành khách bắt xe khách đi toàn quốc
Điểm đi
Điểm đến
Loại xe
STT Tiêu đề Loại xe Điểm đi Điểm đến Thời gian xe chạy Thông tin chi tiết
{{$index+1}} {{data.TIEU_DE}} Xe kháchTaxiXe khácChưa chọn {{data.ADDRESS_DI}}, {{data.QUANHUYENDI_TEXT}}, {{data.DIEMDI_TEXT}} {{data.ADDRESS_DEN}}, {{data.QUANHUYENDEN_TEXT}}, {{data.DIEMDEN_TEXT}} {{data.THOI_GIAN_CHAY}}
{{data.NGAY_CHAY}}
Xem
Nhấn Esc để thoát