Danh sách nhà xe tìm khách
Điểm đi
Điểm đến
Loại xe
STT Tiêu đề Loại xe Điểm đi Điểm đến Thời gian xe chạy Thông tin chi tiết
{{$index+1}} {{data.TIEU_DE}} Xe kháchTaxiXe khácChưa chọn {{data.ADDRESS_DI}}, {{data.QUANHUYENDI_TEXT}}, {{data.DIEMDI_TEXT}} {{data.ADDRESS_DEN}}, {{data.QUANHUYENDEN_TEXT}}, {{data.DIEMDEN_TEXT}} {{data.THOI_GIAN_CHAY}}
Hàng ngày
Xem
Nhấn Esc để thoát